Health Insurance – Govt. & Private Empanelment

KSHEMA Health Card

Bajaj Allianz Health Insurance

Religare Health Insurance

E-Meditek

Med Save Health Insurance

Arogya Bhagya Yojane

Star Health Insurance

Medi Assist Health Insurance

United Health Care

Raksha Health Insurance

Good Health Insurance

ESI

Reliance Health Insurance

Medicare Health Insurance

Max Bhupa Health Insurance

Vidal Health

Sampoorna Suraksha Yojane

Ayushman Bharath Arogya Karnataka